Home > News > Thesis Examinations > ขอแสดงความยินดีกับ คุณศาสวัต มูลสถาน
ขอแสดงความยินดีกับ คุณศาสวัต มูลสถาน

admin philosophy
2021-04-21 20:00:50

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศาสวัต  มูลสถาน

 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง "การตีความการรักเพื่อนบ้านตามทรรศนะปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

 ในวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 2154 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. รศ.สิวลี ศิริไล ประธานกรรมการ

2. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ดร.รวิช ตาแก้ว กรรมการที่ปรึกษาหลัก

4. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ