Home > News > Thesis Examinations > ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ

admin philosophy
2021-04-21 19:57:53

ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง "การปลูกฝังหลักจริยธรรมคริสเตียนตามกระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" 

ในวันที่ 29 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 2154 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. รศ.สิวลี ศิริไล ประธานกรรมการ

2. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ดร.รวิช ตาแก้ว กรรมการที่ปรึกษาหลัก

4. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ