Home > News > News > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ "ทุนปรัชญาไทย"
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ "ทุนปรัชญาไทย"

admin philosophy
2021-07-23 15:01:31

ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา รายงานตัวผ่าน phenphak.sa@ssru.ac.th 

ว่า "ประสงค์รับทุน" หรือ "ไม่ประสงค์รับทุน" ภายในวันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หากไม่ดำเนินการ

ในระยะเวลาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ให้กับรายชื่อสำรองต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๐๘๐๐๘๔๗๓๘๙ (คุณน้ำ)

www.philosophy.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th