Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (ภาคเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (ภาคเช้า)

admin philosophy
2022-05-22 10:35:00

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ "ปรัชญาของเพลโทว์" ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet