Home > News > News > ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2

admin philosophy
2021-04-21 19:53:21

           ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 2157 ชั้น 5 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา