Home > News > News > บรรยากาศการเรียนการสอน 11 กรกฎาคม 2563
บรรยากาศการเรียนการสอน 11 กรกฎาคม 2563

admin philosophy
2020-07-11 16:45:55

  บรรยากาศการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  "ปรัชญาและจริยศาสตร์หลังนวยุค" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 - 16.00 น. โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบชั้นเรียน และรูปออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet ผสมผสานกันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID-19)