Home > News > News > ประมวลภาพกิจกรรโครงการ "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2
ประมวลภาพกิจกรรโครงการ "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2

admin philosophy
2021-04-21 19:43:34

ประมวลภาพกิจกรรโครงการสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "ความคิดล็อค ปลดล็อคความคิด" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 2154 ชั้น 5 อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา