Home > News > Thesis Examinations > ขอแสดงความยินดี กับ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)
ขอแสดงความยินดี กับ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)

admin philosophy
2021-04-21 19:46:33

ขอแสดงความยินดี กับ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี  อาสโภ) 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 

ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง "พุทธธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง

: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" 

ในวันที่ 15 เดือนมีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2153 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร)  ประธานกรรมการ

2.  ผศ.ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ดร.สิริกร  อมฤตวาริน กรรมการที่ปรึกษาหลัก

4. ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต กรรมการที่ปรึกษาร่วม

5. ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการและเลขานุการ