Home > News > Philosophical hint > พหุนิยมทางศาสนา
พหุนิยมทางศาสนา

admin philosophy
2022-03-27 14:07:26

พหุนิยมทางศาสนา เป็นหลักการของรัฐฆราวาสที่มีต่อการนับถือศาสนาของประชาชน โดยให้และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือและประกอบกิจทางศาสนา โดยเป็นเจตนาของผู้นั้นเอง (มิได้ถูกลวงหลอก/ล่อลวง) ทั้งนี้ รัฐมองว่า ความเป็นชาติประกอบสร้างจากชนกลุ่มต่าง ๆ และชนเหล่านั้นนับถือศาสนาแตกต่างกัน จึงต้องการันตีและกำกับให้มีการธำรงความหลากหลายทางศาสนาในสังคม

....ในการขยายความ สังคมเปิดรับความหลากหลายทางศาสนา ความเชื่อ และแนวคิดต่าง ๆ โดยถือเป็นความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ปัจเจกมีสิทธิที่จะเลือกเชื่อ/ไม่เชื่อได้ และมีส่วนในการร่วมเผยแผ่ความคิดความเชื่อได้ และจะต้องไม่มีการผูกขาดบทบาทโดยองค์กรหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ...

อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ทำให้แต่ละศาสนาไม่อาจรักษาอัตลักษณ์เชิงสถานะ (unique position) ของสิ่งสูงสุดในแต่ละศาสนาได้ และขณะเดียวกัน คำสอนที่บิดเบือนหรือคำสอนที่ขัดแย้งก็ได้สิทธิในการเผยแพร่โดยที่ไม่มีใคร/องค์กร/สถาบันใดจะเป็นหลักในการปกป้องอย่างแท้จริง   


#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา