Home > News > Philosophical hint > feudalism เป็นคำประดิษฐ์ในปี 1773
feudalism เป็นคำประดิษฐ์ในปี 1773

admin philosophy
2022-03-27 14:12:09

feudalism เป็นคำประดิษฐ์ในปี 1773 โดยนักประวัติศาสตร์ เพื่ออธิบาย feudal system ทั้งนี้ คำนี้มาจากคำว่า fee ซึ่งเป็นคำที่ตรงกันในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (จากภาษาเยอรมัน) แปลว่า วัว อันหมายถึงทรัพย์สิน รวมถึง ฝูงสัตว์เลี้ยง และเงินด้วย ในปี 1300 คำนี้หมายถึง ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน และมรดกที่สืบทอดเฉพาะในวงศ์ตระกูล (heritage right) ต่อมาในศตวรรษที่ 14-15 หมายถึง เงินค่าสัมปทานเพื่อแลกกับสิทธิ์ ในศตรรษที่ 16 จึงถูกใช้ในความหมายถึงที่ดินที่ได้รับมาจากผู้สูงศักดิ์เพื่อให้ทำงานเพื่อตอบแทนคืน ระบบเช่นนี้จบลงเมื่อเกิดระบบรวมศูนย์อำนาจ (absolutism) เข้าสู่ส่วนกลางในศตวรรษที่ 17-18

...ในการตีความ ระบบเจ้าผู้ครองดินแดน (land lord/prince) เกิดขึ้นในช่วงระส่ำระสายของบ้านเมืองจากสงคราม และเกิดการสืบทอดครองดินแดนพร้อมผู้คนที่อยู่ในดินแดนนั้น โดยเรียกเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมเป็นการแลกเปลี่ยนกันกับการคุ้มครอง เมื่อระบบกษัตริย์ (King) รวมศูนย์อำนาจได้ก็ทำให้ระบบนี้สิ้นสุดลง จึงมีความเป็นปฎิภาคต่อกัน


#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา