Home > News > Philosophical hint > แนวคิด inclusivism
แนวคิด inclusivism

admin philosophy
2022-03-27 14:10:37

แนวคิด inclusivism เริ่มต้นจากท่าทีของศาสนาคริสต์ที่ป้องกันการแตกแยกหรือกีดกัดกันระหว่างศาสนาหรือระหว่างลัทธิ โดยมีปฐมบท (axiom)  2 ด้านคือ ความเฉพาะหน่วย (particularity)   และความเป็นสากล (universality) โดยความเฉพาะหน่วยยืนยันว่า การช่วยให้รอดพบเฉพาะในการสละพระชนม์ชีพและการฟื้นคืนชีพของพระเยซู และความสากลที่ยืนยันว่า พระเจ้าทรงให้การรอดนั้นสำหรับมนุษย์ทุกคน 

...ในการขยายความไปในด้านต่าง ๆ ได้นำท่าทีในฝ่ายสากลของแนวคิดนี้ไปใช้ คือ มองว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายนั้น ๆ เป็นสิ่งที่พร้อม (available) สำหรับมนุษย์ทุกคน ไม่กีดกั้น ไม่เลือกปฏิบัติกับใคร 

...อย่างไรก็ตาม ได้มีการละเลย/ละเว้นการคิดในส่วนเฉพาะหน่วย คือ  แนวทางไปสู่เป้าหมายของเรานั้นถูกต้องที่สุด จึงยังคงเกิดการรวมกันแต่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันในทางปฏิบัติ


#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา