Home > News > Philosophical hint > dandelion เป็นพืชตระกูลดอกเดซี
dandelion เป็นพืชตระกูลดอกเดซี

admin philosophy
2022-03-27 14:00:43

dandelion เป็นพืชตระกูลดอกเดซี คำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสเก่า dent de lion แปลว่า ฟันของสิงโต แต่ในอีกความหมายหนึ่งใช้ถึงการบอกเวลา เพราะ เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง ดอกแดนดิไลออน จะปลิวไปตามลม จึงเป็นการบอกถึงช่วงเวลา ในด้านจิตใจ เชื่อกันว่า การเป่าเพียงครั้งเดียวเพื่อให้เมล็ดของแดนดิไลออนทั้งหมดหลุดออกจากฐานรองดอกจะทำให้สมหวังได้

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา