Home > News > Philosophical hint > agape เป็นคำว่ารักที่ได้รับการส่งเสริมและขยายความหมายในกระบวนทรรศน์ยุคกลาง
agape เป็นคำว่ารักที่ได้รับการส่งเสริมและขยายความหมายในกระบวนทรรศน์ยุคกลาง

admin philosophy
2022-03-27 13:57:47

agape เป็นคำว่ารักที่ได้รับการส่งเสริมและขยายความหมายในกระบวนทรรศน์ยุคกลาง โดยคงรูปคำมาจากภาษากรีก แต่มีการปรับความหมายจาก ภราดรภาพ (brotherly love) ไปสู่ความหมายในทางศาสนาคือ การยินดีในความรักที่มีความเป็นมิตรต่อกัน ซึ่งใช้เพื่ออธิบายความรักของพระเจ้ากับมนุษย์และมนุษย์ต่อพระเจ้า อย่างไรก็ตาม aga เป็น prefix ที่มีความหมายว่า protect จึงนำไปสู่ความรู้สึกปกป้องความรักนี้ด้วย ในกระบวนทรรศน์นวยุคใช้คำนี้ในความหมายของ christian love เพื่อเป็นคู่ตรงข้ามกับ eros (sexual love)  ในกระบวนทรรศน์หลังนวยุค ได้รื้อฟื้นความหมายเดิมของ agape ในความหมายของ charity โดยอิงนัยเป็น selfless love และ love for everyone