Home > News > Philosophical hint > Perfectly self-conscious charlatans
Perfectly self-conscious charlatans

admin philosophy
2021-05-24 14:34:15

โลกแห่งปัจจุบัน ไม่มีความถูกผิดที่ชัดเจน ต่างก็มีสาเหตุ เหตุผล และผลตามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยง่าย ความไม่แน่นอนเช่นนี้ทำให้มนุษย์หวั่นไหวใจ ไม่มีสิ่งใดยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงมองหาผู้วิเศษที่จะมาชี้แนะการดำเนินชีวิตของตน จึงมีอาชีพจำนวนเกิดขึ้นในฐานะนักวิชาการด้านต่างๆ แต่กระนั้น โลกแห่งความไม่จริงไม่เท็จนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างสำหรับผู้รู้ที่กลวงเปล่าข้างใน แต่เขาเหล่านี้ก็ลวงแม้แต่ตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น และมีผู้ปวารณาตนเป็นศิษย์มากมาย จึงยิ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่าตนเป็นผู้รู้อย่างวิเศษที่แท้จริง เกิดความลวงที่เกินจริงอย่างยิ่งในสังคมต่างๆ จนไม่อาจเข้าถึงความเป็นจริงได้อีกต่อไป


#Kirtianschoolofthought

#ปรัชญาสวนสุนันทา