Home > News > Philosophical hint > SYNECDOCHE
SYNECDOCHE

admin philosophy
2021-05-24 14:18:52

เราคุ้นชินกับการใช้สัมพจนัย หรือ คำเปรียบเปรย อันเป็นการสื่อถึงภาพพจน์ (figure of speech) ที่ได้รับมาจากสิ่งอื่น นั่นคือ การสร้างความเข้าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งด้วยการอ้างถึงสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของมัน เช่น เราพูดถึง ABC เพื่อแสดงว่าสิ่งนั้นง่ายเหมือนการท่อง A-Z หรือ หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ การพูดถึงรากหญ้าเพื่อสือถึงประชาชนคนทั่วไป หรือ การเรียกบัตรพลาสติกเพื่อสื่อถึงบัตรเครดิต หรือ เมืองลุงแซมเพื่อสื่อถึงประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยที่เป็นปกติใหม่ของคนในยุคสมัยนี้


#Kirtianschoolofthought

#ปรัชญาสวนสุนันทา