Home > News > Philosophical hint > The premise of peace
The premise of peace

admin philosophy
2021-05-22 17:42:54


การเสริมสร้างสันติภาพนั้นมิได้เพียงมุ่งไปแต่เพียงการพิจารณาภาวะภายหลังความขัดแย้ง (post-conflict) ว่ารัฐหรือประชาชนควรทำอะไร แต่หากมุ่งไปที่การสร้างข้อตกลงสันติภาพเพื่อลดทอนความขัดแย้ง แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากภาวะเสรีนิยมและพิจารณาถึงการขาดการเคารพในความต้องการที่แท้จริงและคุณค่าของฝ่ายต่างๆ ในระดับพื้นที่ เปิดรับความแตกต่างหลากหลายที่จะดำรงอยู่ร่วมกันจนเกิดความเป็นเอกภาพได้
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา