Home > News > Philosophical hint > simple life
simple life

admin philosophy
2021-05-22 17:40:54

ชีวิตที่ง่ายๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่วิ่งไล่ตามกระแสวัตถุนิยม ไม่คล้อยตามกระแสสังคม เป็นตัวของตัวเอง เป็นหมุดหมายอย่างหนึ่งของกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา