Home > News > Philosophical hint > Compromising
Compromising

admin philosophy
2021-05-22 17:39:37ในยุคที่เต็มไปด้วยความเกินจริง ข่าวลวง ข้อเสนอ และข้อคิดเห็นจำนวนมาก สูตรสำเร็จไม่อาจใช้งานได้เต็มที่ หลักการที่ดูเหมือนจะดีแต่ไม่รอบจำนวนมาก เราจึงพึงใช้วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจ เพื่อสร้างแนวคิดร่วมก่อนที่จะมุ่งไปข้างหน้า ทั้งนี้ ควรอยู่บนฐานของการไปข้างหน้าด้วยกัน การ compromising จึงมิใช่เพียงการประนีประนอม หรือ การแบ่งรับแบ่งสู้ หรือการยังไม่ตัดสินใจ แต่เป็นการสร้างข้อตกลงสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเพื่อการไปข้างหน้า หรืออย่างน้อยก็ลดความขัดแย้งลงในระดับหนึ่งก่อน
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา