Home > News > Philosophical hint > explanation
explanation

admin philosophy
2021-05-22 17:38:15

ปรัชญาใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างคำอธิบายหรือการอธิบายสำหรับทุกสิ่ง โดยเน้นการย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย มีการเลือกใช้คำเพื่อสื่อความหมายเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจได้ แม้จะมีมุมมองที่ต่างกัน แต่ด้วยความสมเหตุสมผลย่อมทำให้ยอมรับฟังหรือนำไปเป็นวัตถุแห่งการคิดได้ การอธิบายยังเป็นการทบทวนคิดของนักปรัชญาหรือนักคิดว่าตนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ นั้นอย่างไรอีกด้วย การอธิบายได้อย่างลึกซึ้งและกระจ่างแจ้ง ชี้แจงแยกส่วนต่างส่วนเหมือนได้ มองกลับเป็นภาพรวมได้ จึงดำเนินไปบนหลักของความรอบคอบ รอบด้าน
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา