Home > News > Philosophical hint > กระแสหลังนวยุคได้แสดงตนผ่านงานศิลปะและสถาปัตยกรรม
กระแสหลังนวยุคได้แสดงตนผ่านงานศิลปะและสถาปัตยกรรม

admin philosophy
2021-05-22 17:35:23

กระแสหลังนวยุคได้แสดงตนผ่านงานศิลปะและสถาปัตยกรรม เช่น ตึกรูปทรงโดนัท เป็ดเหลือง หรือสัญลักษณ์เด่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งหนึ่งไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ เป็นการใช้อุปมา (metaphor) ร่วมกับการเปรียบเทียบ (analogy) เพื่อเป็นสื่อขยาย (signifier) และเกิดการขยายความ (signified) อันจะนำไปสู่ความหมายใหม่เพื่อสื่อสารให้แก่ผู้รับได้เข้าใจ
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา