Home > News > Philosophical hint > grawing the orchid
grawing the orchid

admin philosophy
2021-05-22 17:29:04

เมื่อเรียนเพื่อรู้ก็ต้องใส่ใจศึกษาในเรื่องที่สนใจลงไปให้ลึก จำแนกแยกแยะ และเข้าใจในมโนทรรศน์และความสัมพันธ์ของหัวข้อต่าง ๆ ในขอบเขตของวิชา/ความรู้นั้น บำรุงดูแลจนงอกงามออกดอกสวยงาม น่าชืนชม แต่เมื่อได้ดอกแล้ว กล้วยไม้ก้านนั้นก็จะไม่มีดอกอีก ก็ต้องตัดทิ้งให้เป็น แล้วไปดูแลกิ่งอื่น ก็จะได้ดอกกล้วยไม้หลาย ๆ ดอกในต้นเดียวกันได้
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา