Home > News > Philosophical hint > philosophical hermeneutics
philosophical hermeneutics

admin philosophy
2021-05-22 16:48:26

วิชาตีความเชิงปรัชญา เน้นการอธิบายเพื่อตอบคำถามใน 2 ประเด็น คือแต่ละคนมีวัฒนธรรม (นิสัย ความนึกคิด) ของตนในการดำรงอยู่สังคม พวกเขาจะตีความโลกรอบตัวพวกเขาอย่างไร และในทางกลับกัน สิ่งนี้ส่งผลต่อลักษณะที่พวกเขาคิดและกระทำอย่างไร? คำถามที่สองคือ คน 2 คนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีการคิดและการกระทำที่แตกต่างกันออกไปจะสามารถเข้าถึงความเข้าใจร่วมกันได้ผ่านการสื่อสารอย่างไร
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา