Home > News > Philosophical hint > NURTURE
NURTURE

admin philosophy
2021-05-22 16:45:07กระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงสนใจในประเด็น การเลี้ยงดู ดูแลเอาใจใส่ ปกป้องบางคนหรือบางสิ่ง เพื่อให้เขาได้พัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติ (nature) โดยเป็นไปตามหลักการของชีวิต (principle of life) ให้มีความเป็นตัวเองที่แท้จริง (character, essence)
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา