Home > News > Philosophical hint > Just give to his due, justice, caring
Just give to his due, justice, caring

admin philosophy
2021-05-22 16:33:40


องค์ประกอบของคุณธรรมที่สำคัญส่วนสุดท้าย คือ ความเหมาะสม ณ ขณะนั้น โดยอาริสโตเติลมองว่า ให้พิจารณาว่าคนนั้นทำอะไร ก็จัดสรรให้เหมาะสมกับสิ่งที่คนนั้นทำ (dikaiosune'; give to his due) ในยุคกลางพิจารณาว่า สิ่งนั้นต้องเหมาะสมจึงพิจารณาว่าเป็นความยุติธรรม (justice) ในยุคโมเดิร์นมองว่าความยุติธรรมนี้ต้องอยู่บนความเท่าเทียม (equality) สำหรับหลังนวยุคนิยมได้ส่งเสริมสตรีนิยม จึงมองว่า ความเหมาะสมนี้ต้องอยู่บนฐานของการใส่ใจ การดูแล การรักษา (caring) ดังนั้น องค์ประกอบสุดท้ายนี้อาจมองได้หลายแง่มุม แต่หลักสำคัญคือ ทำอย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงมีความเป็นสัมพัทธ์คือ เหมาะสมอิงตามเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา สิ่งหนึ่งอาจจะเหมาะสมจากเกณฑ์หนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสมจากอีกเกณฑ์หนึ่ง ดังนั้น ในการพิจารณาจึงต้องดูความเหมาะสม (justification) เป็นเรื่อง ๆ ไป
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา