Home > News > Philosophical hint > no truth-claims
no truth-claims

admin philosophy
2021-05-22 16:32:18


กระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุคกระแสสุดขั้ว (extreme postmodern paradigm) เน้นการแขวนความหมาย (suspension) หรือรื้อถอนความหมาย (deconstruction) โดยมุ่งเน้นการถอดรื้อความหมายของสิ่งต่างๆ ที่ถูกสร้างไว้ในกระบวนทรรศน์อื่นๆ ผ่านการวิพากษ์ โดยชี้ว่า สิ่งที่มีเหตุผลกับสิ่งไม่มีเหตุผลนั้น ไม่ต่างกัน ไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพราะความไม่มีเหตุผลก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีเหตุผล ขึ้นกับนิยามของแต่ละฝ่าย ดังนั้น จึงไม่มีใครที่จะอ้างว่าตนถูกต้องฝ่ายเดียวได้ การไม่มีความจริงอยู่จริงนี้ ทำให้เกิดยุคหลังความจริง (post truth) และผู้ที่วางตนเป็นกลางกับทุกเรื่องได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญญาแห่งการหยั่งรู้อย่างใหม่ (new enlightenment)
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา