Home > News > Philosophical hint > PRUDENCE
PRUDENCE

admin philosophy
2021-05-22 16:30:39

ความรอบคอบคือ ปัญญาในการรู้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี เป็นความทรงจำ เป็นความเข้าใจ ที่บุคคลมีได้ เพิ่มพูนได้ ฝึกฝนได้ นำไปสู่การมองการณ์ไกล และการหยั่งรู้จากปัญญาได้ แนวคิดจริยศาสตร์จึงถือว่าเป็นคุณสมบัติของคุณธรรมในแต่ละเรื่องที่จะต้องมีความรอบคอบนี้เป็นองค์ประกอบเสมอ
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา