Home > News > Philosophical hint > คำว่า school
คำว่า school

admin philosophy
2021-09-22 15:07:10


ปรัชญาหลังนวยุคสายกลางเชื่อในการย้อนอ่านใหม่เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เก็บส่วนดี ๆ กลับมา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของแต่ละคน การเก็บส่วนดี ๆ กลับมานี้ มีคำหนึ่งที่ให้ความหมายเช่นนี้ด้วย คือ คำว่า school  เมื่อย้อนดูคำว่า "school" อันเป็นปัญหาในความเข้าใจเนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน พบว่า school มีหลายความหมาย   โดยความหมายดั้งเดิมหมายถึง การเก็บกลับ การได้รับความเข้าใจที่ชัดเจน โดยมองว่าเป็นการใช้เวลาว่างเพื่อการเรียนรู้ ในสถานที่ที่ครูกับนักเรียนได้พบเจอกัน ต่อมาได้ขยายเป็นสถานที่ของการสอนสั่ง และการทำตามวินัย เมื่อย้อนไปดูรากคำ scol หมายถึง เวลาว่างจากงาน การเรียนรู้จากการพูดคุย การโต้เถียง หรือ การฟังคำสอน  อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดียวกัน มีคำว่า scole ที่หมายถึง กลุ่มชน กองกำลัง และใช้เรียก "ฝูงปลา" อีกด้วย ซึ่งทำให้มองได้ว่าเป็น "การทำตามกัน"  อย่างไรก็ตาม รากคำเดิม skhole หมายถึง เวลาว่าง เวลาพักผ่อน ทำให้ school แสดงความรู้สึกของการมีเวลาว่าง การพักผ่อน การใช้ชีวิตง่าย ๆ ดังนั้น หากเรารื้อฟื้นความหมายของ school ได้ก็น่าจะมีพื้นที่สำหรับผู้คนได้สร้างสรรค์อะไรได้อีกมากทีเดียว

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought