Home > News > Philosophical hint > label ในปัจจุบันถูกใช้ในเชิงวิพากษ์เป็น "การตีตรา"
label ในปัจจุบันถูกใช้ในเชิงวิพากษ์เป็น "การตีตรา"

admin philosophy
2021-12-12 11:13:03

label ในปัจจุบันถูกใช้ในเชิงวิพากษ์เป็น "การตีตรา" โดยที่คำนี้มีความหมายว่า แถบผ้าหรือแถบสีแคบ ๆ ที่ติดบนผ้า (ribbon) ซึ่งในศตวรรษที่ 13 ใช้กันในความหมายของตราประจำตระกูล (heraldry) ในศตวรรษที่ 19 ถูกใช้ในฐานะ "การจำแนกประเภท" ซึ่งในกระแสวิพากษ์ได้ใช้คำนี้ในฐานะ "กระบวนการแบ่งแยกเพื่อลดคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ" โดยการตีตราหรือติดฉลากว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับสิ่งเฉพาะหน่วย รวมไปถึงการตีตราแบบเหมารวม เป็นที่มาของคำที่ใช้เพื่อเรียกอย่างดูถูก ในด้านเชื้อชาติ อาจใช้คำว่า colored หรือการให้สี แทนคำว่า label ในความหมายเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการแตกแยก ด้วยมองว่าเป็นพวกอื่น หรือเป็นพวกเขา ไม่ใช่พวกเรา ซึ่งกระบวนการสันติภาพได้เพียรพยายามในการลดบทบาทของคำนี้ลงอย่างมาก แต่ในการเคลื่อนไหวเชิงความขัดแย้งต่าง ๆ ยังคงมีการใช้คำนี้กันอย่างกว้างขวาง 

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought