Home > News > Admission > ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

admin philosophy
2021-03-14 12:45:53

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564

สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/