Home > News
News

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2565อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหั ...
2022-03-27 13:47:36
การประชุมเพื่อนำเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัยครั้งที่ 1
                 การประชุมเพื่อนำเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจ ...
2022-03-27 13:35:42
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2565 (ช่วงบ่าย)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00  น.อาจารผู้สอน : ดร.เมธา ...
2022-03-27 13:15:41
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2565 (ข่วงเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.อาจารผู้สอน : ดร.รวิช  ต ...
2022-03-27 13:13:03
บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย
บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ  ในวันเสาร์ที่  19 มีนาคม 2564 เวล ...
2022-03-27 13:10:46
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหั ...
2022-03-27 12:49:14
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.อาจารผู้สอน : ดร.รวิช  ต ...
2022-03-27 12:46:33
Archive News