Home > News
News

แนวคิด inclusivism
แนวคิด inclusivism เริ่มต้นจากท่าทีของศาสนาคริสต์ที่ป้องกันการแตกแยกหรือกีดกัดกันระหว่างศาสนาหรือระห ...
2022-03-27 14:10:37
แนวคิด exclusivism
แนวคิด exclusivism เริ่มต้นจากท่าทีของศาสนาทั้งหลายที่ศรัทธาว่าศาสนาของตนเที่ยงแท้ที่สุด และเชื่อว่า ...
2022-03-27 14:09:23
พหุนิยมทางศาสนา
พหุนิยมทางศาสนา เป็นหลักการของรัฐฆราวาสที่มีต่อการนับถือศาสนาของประชาชน โดยให้และคุ้มครองสิทธิ เสรีภ ...
2022-03-27 14:07:26
schizophrene
schizophrene ความไม่คงตัวทางความคิด คำนี้มีใช้ใน 2 ทาง ทางแรกมาจากภาษาเยอรมัน เพื่อแสดงถึงภาวะแห่งคว ...
2022-03-27 14:03:16
dandelion เป็นพืชตระกูลดอกเดซี
dandelion เป็นพืชตระกูลดอกเดซี คำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสเก่า dent de lion แปลว่า ฟันของสิงโต แต่ในอีกคว ...
2022-03-27 14:00:43
แนวคิดสตรีนิยมมีนักคิดทางปรัชญาที่สำคัญคือ ซีมอน เดอ โบวัวร์
แนวคิดสตรีนิยมมีนักคิดทางปรัชญาที่สำคัญคือ ซีมอน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir 1908-86) โดยนำแนวคิ ...
2022-03-27 13:58:56
agape เป็นคำว่ารักที่ได้รับการส่งเสริมและขยายความหมายในกระบวนทรรศน์ยุคกลาง
agape เป็นคำว่ารักที่ได้รับการส่งเสริมและขยายความหมายในกระบวนทรรศน์ยุคกลาง โดยคงรูปคำมาจากภาษากรีก แ ...
2022-03-27 13:57:47
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00  น.อาจารผู้สอน : ดร.เมธา ...
2022-03-27 13:54:47
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.อาจารผู้สอน : ดร.รวิช  ต ...
2022-03-27 13:53:19
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย
บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ  ในวันเสาร์ที่  26 มีนาคม 2564 เวล ...
2022-03-27 13:50:32
Archive News