Home > News > Thesis Examinations
Thesis Examinations

ขอแสดงความยินดีกับ "นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน" ที่ผ่านการสอนป้องกันวิทยานิพนธ์
ขอแสดงความยินดี กับ คุณจักรพงษ์  ทิพสูงเนิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิ ...
2022-03-27 15:27:59
สอบจิรวัฒน์ นิติบรมัตถ์ธาดา
ขอแสดงความยินดี กับ คุณจิรวัฒน์  นิติบรมัตถ์ธาดา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ส ...
2021-12-25 10:15:29
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบรรพตี รำพึงนิตย์
ขอแสดงความยินดีกับคุณบรรพตี  รำพึงนิตย์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาแ ...
2020-06-08 14:16:02
Archive News