Home > News > News
News

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. วิชาตรรกศึกษา โดย ดร.รวิช ตา ...
2021-10-04 13:47:46
บรรยากาศการเรียนการสอนวันที่ 11 กรกฎาคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11  กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. “จริยศาสตร์&rdq ...
2021-09-30 17:47:34
ประกาศ wfh
...
2021-10-09 15:05:22
ประชาสัมพันธ์ "สนทนาวิชาการออนไลน์"
ขอเชิญร่วมฟังสนทนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อบทบาทปรัชญา ต่อโลกวิชาการ: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในวันที่ 2 ...
2021-09-22 14:33:35
ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร 2563
หลักสูตรปรัชญดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ เข้ารับการตรวจประ ...
2021-08-08 15:51:39
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ "ทุนปรัชญาไทย"
ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา รายงานตัวผ่าน phenphak.sa@ssru.ac.th ว่า "ประสงค์รับทุน" ...
2021-07-23 15:01:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ "ทุนปรัชญาไทย"
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เข้าสัมภาษณ์วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  ผ่านการสัมภาษณ์ออนไลน์ ด้วยโปรแกร ...
2021-07-01 18:19:34
Archive News