Home > News > News
News

เสวนาวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่อง ความสุขกับมุมปรัชญาอิสลามและปรัชญาหลังนวยุค
เสวนาวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 3 เรื่อง ความสุขกับมุมปรัชญาอิสลามและปรัชญาหลังนวยุค***จัดโดย***ศูนย์อิ ...
2021-10-09 14:13:23
เสวนาวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง สุดโต่งกับมุมมองปรัชญา
เสวนาวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง สุดโต่งกับมุมมองปรัชญา***จัดโดย***ศูนย์อิสลามศึกษา วิทยาลัยเทค ...
2021-10-09 14:10:30
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 วิชาตรรกศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. วิชาตรรกศึกษา โดย ดร.รวิช ตา ...
2021-10-09 14:08:59
สนทนาวิชาการออนไลน์เรื่อง : พหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตใหม่ ในสังคมไทย
สนทนาวิชาการออนไลน์เรื่อง : พหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตใหม่ ในสังคมไทย***จัดโดย***ศูนย์อิสลามศึกษา วิทยา ...
2021-10-09 13:47:08
บรรยากาศการเรียนการสอน วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 “ปรัชญาไทย”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย” ผ่านการเรียนก ...
2021-10-09 13:44:41
บรรยากาศการเรียนการสอน 24 กรกฎาคม 2564 "Critical Theory ll"
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “Critical Th ...
2021-10-09 13:39:39
ทุนปรัชญาไทย
ทุน "ปรัชญาไทย" รับสมัครบุคคล เข้ารับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรศ ...
2021-11-14 09:42:32
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 17กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-16.00 น.
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 17กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “Critical The ...
2021-10-04 13:46:21
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30-10.30 น.
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย” ผ่านการเรียนก ...
2021-10-04 13:46:53
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ประธานหลักสูตร ฯ กล่าวต้อนรับการเปิดเทอมวันแรกของภาค ...
2021-10-04 13:47:28
Archive News