Home > News
News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฑิ์สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำ ภาคเรียนที่ 2/2564กำหนดการสอบคัดเลื ...
2021-11-14 12:36:52
ทุนปรัชญาไทย
ทุน "ปรัชญาไทย" รับสมัครบุคคล เข้ารับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรศ ...
2021-11-14 09:42:32
ความเข้าใจ (apprehension)
ความเข้าใจ (apprehension) เป็นแนวคิดในยุคกลาง (medieval paradigm) หมายถึง ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมีค ...
2021-07-23 15:03:05
การมีตนเองเป็นศูนย์กลาง (egocentrism)
การมีตนเองเป็นศูนย์กลาง (egocentrism) อาจเรียกว่า อัตตศูนย์นิยม คือการที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว ...
2021-07-23 15:01:23
กรอบคิดเกี่ยวกับตนเอง
กรอบคิดเกี่ยวกับตนเอง คือ การมองถึงอัตลักษณ์ของตน เกิดพร้อมการยืนยันตนเอง (self-verification) เกี่ยว ...
2021-07-23 14:59:49
Reconstruction
แนวคิดรื้อสร้างใหม่ของปรัชญาหลังนวยุค (postmodern philosophy) เน้นการสร้างความคิดที่นำไปสู่ข้อสรุปที ...
2021-07-23 14:58:21
Grand tale, Grand narrative
เรื่องเล่าใหญ่ได้ถูกวิพากษ์ในฐานะเรื่องเกินจริง โดย เลียวตาร์ด (Lyotard, 1979) ที่ชี้ว่าความรู้หรือก ...
2021-07-23 14:56:48
Current News